کتاب حاضر راهی برای مطالعه رسانه های جمعی در جهان عرب، به خصوص تلویزیون های ماهواره ای، از منظرهای مختلف به روی محققان رشته های مختلف علوم انسانی می گشاید.

سریال عمر که عظیم ترین تولید تلویزیونی جهان عرب به شمار می رود از کلیه امکانات فنی و گرافیکی بهره می گیرد. حوادث در قالب روایت به گونه ای پیش می رود که محتوای تازه ای از تاریخ بیان می گردد. بیننده در این سریال که از قرن هفتم میلادی شروع می شود با تلاش های عمر، خلیفه دوم برای گسترش اسلام در سرزمین های اسلامی مهم ترین عنصر روایی سریال آشنا می شود. داستان از دوره جوانی خلیفه دوم شروع می شود و با فوت او به پایان می رسد. امید است که مطالب مندرج در کتاب توجه علاقه مندان و منتقدان را به خود جلب نماید.

 

امروزه شیوه برخورد با متن و تحلیل محتوا و نگاه زیبایی شناسانه، در پرتو دانش های نظری و مبانی بینارشته ای در قیاس با گذشته دچار دگرگونی چشمگیری شده است. 

این مجموعه کوششی است برای کاربردی کردن مباحث بلاغی و پیوند آن با نظریه های ادبی معاصر. طرح روش خوانش خلاق و اکتشافی، در نظر گرفتن مناسبت های متنی در محور افقی و عمودی متن، نقش وزن و قافیه و عناصری همچون زمان و مکان متن، توجه ویژه ه نقش مخاطب در تولید معنا و زیبایی متن، همچنین در نظر گرفتن افق انتظارات خوانندگان در هر دوره و توجه به گفتمان های غالب و انتقادی و نقش آن در علوم بلاغی و اهمیت ویژه بافت و لحن در فرایند تحلیل بلاغی متون از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.

امید است مطالعه این مختصر علاوه بر آشنایی با روشی نوین و متفاوت در برخورد بلاغی با متون، مقدمه ای بر نقد بلاغی و سبک شناختی شعر فارسی در دوره های مختلف باشد.

نویسنده: فرهاد طهماسبی

امروزه شیوه برخورد با متن و تحلیل محتوا و نگاه زیبایی شناسانه، در پرتو دانش های نظری و مبانی بینارشته ای در قیاس با گذشته دچار دگرگونی چشمگیری شده است.

این مجموعه کوششی است برای کاربردی کردن مباحث بلاغی و پیوند آن با نظریه های ادبی معاصر. طرح روش خوانش خلاق و اکتشافی، در نظر گرفتن مناسبت های متنی در محور افقی و عمودی متن، نقش وزن و قافیه و عناصری همچون زمان و مکان متن، توجه ویژه به نقش مخاطب در تولید معنا و زیبایی متن، همچنین در نظر گرفتن افق انتظارات خوانندگان در هر دوره و توجه به گفتمان های غالب و انتقادی و نقش آن در علوم بلاغی و اهمیت ویژه بافت و لحن در فرایند تحلیل بلاغی متون از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب است.

امید است مطالعه این مختصر علاوه بر آشنایی با روشی نوین و متفاوت در برخورد بلاغی با متون، مقدمه ای بر نقد بلاغی و سبک شناختی شعر فارسی در دوره های مختلف باشد.

نویسنده: سالومه رستم پور

نمایش بیشتر